ALGEMENE VOORWAARDEN

Welzijn voor ons allemaal

Spyre is er voor het welzijn van ons allemaal. Welzijn betekent onder andere een veilig gevoel hebben doordat je weet dat algemene voorwaarden gewaarborgd zijn.

De algemene voorwaarden zijn voornamelijk van toepassing op de Premium diensten van Spyre en gelden ook voor aanvullende diensten op de Freemium versie van de Spyre-App.

Artikel 1 Begrippen

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt.

 • Onder Opdracht wordt verstaan: de werkzaamheden als nader omschreven in de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
 • Onder Overeenkomst van Opdracht wordt verstaan: de schriftelijke vastgelegde Opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 3, krachtens welke Opdrachtnemer diensten levert aan Opdrachtgever.
 • Onder Opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een Overeenkomst van Opdracht aangaat of is aangegaan met Opdrachtnemer tot het doen uitvoeren van de Opdracht.
 • Onder Opdrachtnemer wordt verstaan: Spyre B.V., gevestigd in Breda, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 84702672.
 • Onder Expert(s) wordt verstaan:
  • i. de persoon die een arbeidsovereenkomst met Spyre heeft en werkzaamheden verricht of gaat verrichten ten behoeve van Opdrachtgever, dan wel
  • ii. de zelfstandige die krachtens een Overeenkomst van Opdracht met Opdrachtnemer diensten verricht ten behoeve van Opdrachtgever met betrekking tot de Opdracht, dan wel
  • iii. de persoon die krachtens een arbeidsovereenkomst met een derde via Opdrachtnemer werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever bij en onder leiding en toezicht van Opdrachtgever (inlening).

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de inzet van Experts.
  Ingeval van strijdigheid tussen de bepalingen van de Overeenkomst tot Opdracht en deze Algemene Voorwaarden, zal de Overeenkomst van Opdracht prevaleren.
 2. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden op de Opdracht, daaronder begrepen de eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Afwijkende en aanvullende voorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst van Opdracht tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever indien die voorwaarden door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

 1. Opdrachtnemer verstrekt een schriftelijke bevestiging van de Opdracht in de Overeenkomst van Opdracht aan Opdrachtgever waarin alle specifieke zaken die betrekking hebben op de door Opdrachtgever verstrekte Opdracht staan verwoord, zoals naam Expert, aard en (geschatte) duur van de werkzaamheden alsmede de tariefstelling en eventuele afwijkende en/of aanvullende voorwaarden.
 2. Aanvaarding van de Opdracht vindt plaats door middel van ondertekening van de Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtgever. Tevens is van aanvaarding sprake indien uit gedragingen van Opdrachtgever blijkt dat feitelijk uitvoering is gegeven aan de Opdracht.

Artikel 4 Aanbiedingen/offertes

 1. Alle aanbiedingen, offertes en prijzen van Opdrachtnemer, waar ook gepubliceerd en hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 Dienstverlening

 1. Opdrachtnemer ondersteunt Opdrachtgever door het ter beschikking stellen en inzetten van een Expert aan Opdrachtgever. De periode gedurende welke de Expert wordt ingezet, dan wel de (geschatte) duur van de werkzaamheden wordt vermeld in de Overeenkomst van Opdracht.
 2. Opdrachtnemer zal zich inspannen om zorg te dragen dat de Expert beschikt over de deskundigheid en het vakmanschap die in gebruikelijke omstandigheden door Opdrachtgever mogen worden verwacht gelet op de aard en omvang van de Opdracht.
 3. Opdrachtgever heeft een eigen verantwoordelijkheid om de deskundigheid en vaardigheden van de (door Opdrachtnemer voorgedragen) Expert zelfstandig te toetsen.
 4. Opdrachtnemer zal zich ervoor inspannen om op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zorg te dragen dat de Expert zich schriftelijk conformeert aan de door Opdrachtgever gestelde (interne) voorschriften met betrekking tot de Opdracht, voor zover dit redelijkerwijs kan worden verlangd van de Expert.
 5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan een Expert buiten Nederland te werk te stellen zonder daarin uitdrukkelijk Opdrachtnemer te kennen en zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming daarvoor te hebben verkregen. Indien toestemming wordt verkregen dient Opdrachtgever in elk geval aan Opdrachtnemer opgave te doen van het land, plaats, de aard van de werkzaamheden en de geschatte duur van het verblijf in het buitenland.
 6. Indien hiertoe naar het oordeel van Opdrachtnemer redelijkerwijs aanleiding bestaat, is het Opdrachtnemer te allen tijde toegestaan de Expert als vermeld in de Overeenkomst van Opdracht te vervangen door een andere Expert. Het bepaalde in artikel 5.2 is onverminderd van toepassing.
 7. Indien een Expert als gevolg van uitdiensttreding of langdurige ziekte niet meer beschikbaar is, zal Opdrachtnemer na overleg met Opdrachtgever zich inspannen om te zorgen voor vervanging. Het bepaalde in artikel 5.2. is onverminderd van toepassing.
 8. Opdrachtgever mag haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht noch geheel, noch gedeeltelijk aan een derde of derden overdragen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van een Expert die niet blijkt te voldoen aan de door Opdrachtgever gestelde eisen, tenzij Opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling van de Expert een schriftelijke klacht ter zake indient en er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer bij de selectie.
 2. Een tekortkoming door Opdrachtnemer bij de selectie is niet toerekenbaar indien de tekortkoming voortkomt uit onvolledige, niet tijdige of onjuiste informatie betreffende de te verrichten werkzaamheden verstrekt door of namens Opdrachtgever.
 3. De totale aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Opdrachtnemer gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van de in verband met de betreffende Opdracht door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde bedragen (exclusief B.T.W.), zulks met een maximum van € 500.000,-.
 4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever in verband met de Overeenkomst van Opdracht voor enige andere schade dan directe schade, daaronder begrepen indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade en/of vertragingsschade is uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden wegens een fout van de bij de werkzaamheden betrokken Expert, daaronder uitdrukkelijk begrepen aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 6:170 BW.
 6. Het in lid 3 genoemde maximum bedrag komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
 7. Voorwaarde voor het recht op eventuele schadevergoeding is dat de Opdrachtgever binnen 3 maanden nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en met redenen omkleed bij Opdrachtnemer ter zake heeft geprotesteerd. Elke vordering jegens Opdrachtnemer uit hoofde van een Overeenkomst van Opdracht vervalt op de vroegste datum van (i) 12 maanden nadat Opdrachtgever op de hoogte was of behoorde te zijn van het schade toebrengende feit of (ii) 12 maanden nadat de Opdracht is geëindigd.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan zaken die door Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden aan de Expert ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 7 Tarieven

 1. De door de Expert uit te voeren werkzaamheden in verband met de Opdracht zullen door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden vergoed op basis van het werkelijke aantal aan de uitvoering van de Opdracht bestede uren.
 2. Het uurtarief en/of dagtarief is vermeld in de Overeenkomst van Opdracht. Het tarief geldt uitsluitend voor de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde Expert.
 3. Het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde tarief geldt voor het kalenderjaar waarin de Opdracht conform artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever is verstrekt. Prijsstijgingen die het gevolg zijn van (semi)overheidsmaatregelen of andere bindende voorschriften zullen aan Opdrachtgever worden doorberekend met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van die wijziging(en). Opdrachtnemer behoudt zich daarnaast uitdrukkelijk het recht voor om de tarieven aan te passen aan de kostenontwikkeling en deze aan Opdrachtgever door te belasten.
 4. Indien dit in de Overeenkomst van Opdracht uitdrukkelijk vermeld is, is Opdrachtnemer gerechtigd naast het tarief voor de bestede uren ook door Opdrachtnemer in verband met de Opdracht gemaakte onkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Reiskosten zitten niet in het tarief begrepen en zullen tegen € 0,50 per kilometer exclusief btw in rekening gebracht worden, ongeacht de reismethode. De kilometers worden gerekend vanuit de standplaats van de Expert tot het adres van de opdracht.

Artikel 8 Facturatie

 1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever maandelijks achteraf factureren voor de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding in verband met de uitvoering van de Opdracht.
 2. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Opdrachtnemer te zijn ingediend bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd.
 3. Indien Opdrachtgever de juistheid van een factuur betwist, is hij niettemin gehouden tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Het eventuele recht van Opdrachtgever zich te beroepen op opschorting (als bedoeld in artikel 6:52, 6:262 of 6:263 BW) of verrekening is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Betaling kan uitsluitend geschieden door middel van overmaking van het verschuldigde bedrag op een bankrekening op naam van Opdrachtnemer.
 2. Ingeval Opdrachtgever (i) enig door hem verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, dan wel (ii) surseance van betaling aanvraagt, aanvraag tot faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard of een akkoord buiten faillissement aanbiedt, worden alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk volledig opeisbaar zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist, en worden deze vorderingen vanaf dat moment vermeerderd met de wettelijke vertragingsrente berekend over de hoofdsom van het aldus verschuldigde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
 3. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Opdrachtnemer die verband houden met de invordering door Opdrachtnemer van enige door Opdrachtgever verschuldigde betaling zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,-.
 4. Iedere betaling door Opdrachtgever strekt allereerst tot voldoening van de kosten en vergoedingen, vervolgens tot voldoening van de verschuldigde rente en zal pas daarna strekken tot betaling van de hoofdsom van de openstaande vorderingen.
 5. Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, kan Opdrachtnemer verlangen dat Opdrachtgever ten gunste van Opdrachtnemer adequate zekerheid stelt tot nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten tot Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer aan deze verplichting heeft voldaan.

Artikel 10 Bescherming tegen gevaren

 1. De werkzaamheden worden in beginsel uitgevoerd op locatie van Opdrachtgever en/of diens klant. Opdrachtgever zal alle bepalingen van artikel 7:658 BW (bescherming tegen gevaren) onverkort in acht nemen met betrekking tot de Expert. Opdrachtgever is jegens de Expert in dat kader volledig aansprakelijk. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle schade en kosten die Opdrachtnemer lijdt in verband met enige aanspraak van de betreffende Expert uit hoofde daarvan.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze verplichting geldt ook voor de Expert die betrokken is bij de werkzaamheden.
 2. Onder vertrouwelijke informatie wordt in elk geval verstaan alle informatie die door Opdrachtgever als zodanig is aangeduid.
 3. Opdrachtnemer zal alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de geheimhouding jegens derden van vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever die verkregen is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.
 4. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure, waarbij deze informatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van belang kan zijn.
 5. Opdrachtgever is ten aanzien van de door Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht verstrekte (persoons) gegevens gehouden de wettelijke bepalingen rond privacybescherming na te leven.

Artikel 12 Afdracht sociale premies en belastingen

 1. Opdrachtnemer staat jegens Opdrachtgever in voor de naleving van de sociale verzekeringswetten en belastingwetten ten aanzien van de Expert die betrokken is (geweest) bij de werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen en/of naheffingen van sociale lasten en/of belastingen met betrekking tot de Expert.
 2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer schriftelijk bewijs verstrekken van de afdracht van belastingen en sociale premies ten aanzien van de Expert.

Artikel 13 Medewerking door opdrachtgever

 1. In geval een Expert van Opdrachtnemer op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zal Opdrachtgever de Expert in staat stellen de werkzaamheden naar behoren te verrichten en de medewerker kosteloos voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten conform de wetgeving inzake arbeidsomstandigheden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Opdrachtnemer inzage geven in de lonen en overige vergoedingen die medewerkers die werkzaam zijn in een gelijke of gelijkwaardige functie als waarin de Expert werkzaam is, in de regel toekomen.
 3. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen van (wijzigingen van) feiten en omstandigheden die redelijkerwijs van belang zijn of kunnen zijn in het kader van de uitvoering van de Opdracht.

Artikel 14 Eigendom

 1. Alle documenten door Opdrachtgever verstrekt aan de Expert in het kader van de werkzaamheden, zijn en blijven volledig eigendom van Opdrachtgever.

Artikel 15 Overname Expert(s)

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Expert direct dan wel indirect (via derden), werkzaamheden voor zich te laten verrichten anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
 2. Het in lid 1 genoemde verbod geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst van Opdracht alsmede gedurende een periode van twaalf maanden na beëindiging van de Overeenkomst van Opdracht.
 3. Bij overtreding van dit artikel verbeurt Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, een onmiddellijk opeisbare boete van € 20.000,- per overtreding, vermeerderd met € 500,- per dag voor iedere dag dat de overtreding voortduurt nadat Opdrachtnemer hiervan schriftelijk mededeling heeft gedaan aan Opdrachtgever, onverminderd de eventuele overige rechten die Opdrachtnemer toekomen waaronder begrepen het recht tot het vorderen van schadevergoeding.
 4. Ingeval Opdrachtgever de Expert inzet om werkzaamheden te verrichten ten behoeve van derden, zal Opdrachtgever in de overeenkomst met de desbetreffende derde partij een kettingbeding opnemen ten gunste van Opdrachtnemer van gelijke inhoud en strekking als dit artikel 16.

Artikel 16 Gebruik logo 

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd het woord en/of beeldmerk van Opdrachtgever zonder vooroverleg met Opdrachtgever te gebruiken in uitingen van publicitaire aard waaronder mede begrepen maar niet uitsluitend advertenties, reclamecampagnes en Internet. Opdrachtnemer is hiervoor geen vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 17 Beëindiging overeenkomst

 1. De Overeenkomst van Opdracht eindigt van rechtswege, zonder dat opzegging is vereist, op de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde einddatum. Tussentijdse beëindiging is mogelijk met inachtneming van 2 weken opzegtermijn. De gevolgen van de opzegging zullen in onderling overleg worden besproken.
 2. Zowel aan Opdrachtgever als aan Opdrachtnemer komt het recht tot opzeggen toe. De opzegtermijn vangt aan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin schriftelijke opzegging plaatsvond.
 3. Indien de Expert zonder tegenspraak van Opdrachtgever zijn werkzaamheden na de in de Overeenkomst van Opdracht genoemde einddatum voortzet, wordt de Overeenkomst van Opdracht geacht voor onbepaalde tijd te zijn verlengd. Opzegging is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van maand.
 4. Zowel Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben het recht om de Overeenkomst van Opdracht met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, bij schriftelijke verklaring gericht aan de andere partij te beëindigen:
  1. indien sprake is van een tekortkoming van de andere partij die naar haar aard niet kan worden hersteld;
  2. indien de andere partij, na een schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming, na het verstrijken van die termijn de tekortkoming niet heeft hersteld en in verzuim blijft met betrekking tot haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht;
  3. indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt, aanvraag tot zijn faillietverklaring doet, in staat van faillissement wordt verklaard of een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of indien een aanvraag tot faillissement van de andere partij wordt gedaan;
  4. indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn, waarbij van partijen, of van één der partijen niet kan worden gevergd de overeenkomst tot de einddatum voort te zetten.
 5. Het eindigen van de Overeenkomst van Opdracht om welke reden dan ook, ontslaat partijen niet van de lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van Opdracht.

Artikel 18 Toepasselijk recht/geschillen

 1. Op elke Overeenkomst van Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als de Engelse taal beschikbaar. In geval van mogelijke tegenstrijdigheden is de Nederlandse tekst bindend.
 3. Alle geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst met betrekking tot de inzet van Expert(s) zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of, zulks ter keuze van Opdrachtnemer, aan de bevoegde rechter in de woonplaats van Opdrachtgever.

Versiebeheer Algemene voorwaarden

Laatste wijzigingsdatum Spyre Algemene voorwaarden: 2022-06-13

Laatste publicatiedatum Spyre Algemene voorwaarden: 2022-06-13